Ograniczanie stresu w środowisku pracy

Ograniczanie stresu w środowisku pracy

Najczęstsze przyczyny powstawania stresu w pracy i sposoby przeciwdziałania stresorom.

1. Jeśli stres wśród pracowników wywołany jest zbyt dużą ilością pracy, w tym także pracą zabieraną do domu oraz spowodowany jest pojawieniem się nowych zadań nakładanych na pracownika, przełożony chcąc ograniczyć negatywne konsekwencje stresu wśród podwładnych powinien określić harmonogram i kolejność zadań a także ustalić priorytety do wykonania. Pracownicy powinni wnioskować do kierownictwa o rozdzielenie szczególnie uciążliwych obowiązków na większą liczbę pracowników. Jeśli to możliwe część dotychczasowych obowiązków powinna zostać zdjęta z pracowników w związku z pojawieniem się nowych zadań do wykonania. Aby ograniczyć stres związany z pracą powinno się również skorzystać z technologii i sprzętu ułatwiającego wykonanie pracy. Ważnym czynnikiem znacząco ograniczającym negatywny wpływ stresu będzie sam wypoczynek po pracy a praca wykonywana w nadgodzinach nie powinna przeradzać się w regułę.

2. Jeżeli powodem stresu jest wykonywanie zadań trudnych i skomplikowanych, w zakres obowiązków wchodzi odpowiedzialność za innych ludzi i duże konsekwencje ewentualnego błędu w pracy, warto zadbać o choć krótki czas na zapoznanie się nowymi obowiązkami. Pracownicy powinni również zrezygnować z zadań, które przekraczają ich możliwości. W ramach samokształcenia dobrą praktyką wydaje się być również samodzielne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, które z czasem będzie procentować podczas codziennych wyzwań czekających na pracownika w czasie codziennych obowiązków. Pracownicy powinni również zadbać o wsparcie współpracowników i przełożonych w postaci konsultacji i dobrych porad odnoszących się do konkretnej sytuacji. Dobrym rozwiązaniem będzie również zapewnienie sobie odpowiedniej ilości czasu na podjęcie ważnych decyzji i realizację zadań. Pracownicy powinni również starać się u swojego pracodawcy o podnoszenie kwalifikacji dzięki czemu wzrastać będą umiejętności podwładnych i tym samy zwiększy się pewność siebie co ułatwi podejmowanie najkorzystniejszych decyzji.

3. W przypadku kiedy praca jest monotonna lub zbyt łatwa, czynności są proste i powtarzalne, praca jest zautomatyzowana, mało angażująca i niezaspokajająca aspiracji pracownicy powinni poprosić kierownika o rozszerzenie zakresu obowiązków. W takich sytuacjach podwładni mogliby również starać się o zmienność stanowiska pracy. By nie ulec uczuciu monotonni należy również pozostawać aktywnym poza pracą i rozwijać zainteresowania pozazawodowe.

4. Gdy praca nie pozwala na realizację innych obowiązków lub potrzeb pozazawodowych ( np. koliduje z życiem rodzinnym, wymaga stałej dyspozycji, wyjazdów służbowych), należy jasno określić swoje potrzeby i oczekiwanie względem pracodawcy i to jeszcze na etapie podpisywania umowy o pracę. Pracownicy powinni jasno i wyraźnie domagać się rozdzielenia szczególnie uciążliwych obowiązków na kilka osób (współpracowników). Wcześniej należy ustalić konkretne osoby, które będą pełnić zastępstwo podczas nieobecności w pracy.

5. Jeśli warunki w pracy stwarzają permamentne zagrożenia takie jak np. hałas, drgania, praca z substancjami łatwopalnymi, żrącymi, trującymi lub wybuchowymi bez wymaganych zabezpieczeń, koniecznie trzeba wymagać od pracodawcy zapoznania z oceną ryzyka zawodowego podczas wykonywanych czynności, co według prawa powinno należeć do jego obowiązku. Podobnie ma się to do wyników pomiarów hałasu, zapylenia lub innych czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy, które również powinny zostać udostępnione pracownikom. W dalszej kolejności dobrze jest sprawdzić obowiązujące procedury bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożenia. Praca, która ma zostać wykonana, powinna być orgaznizowana przez pracowników zgodnie z zaleceniami instrukcji stanowiskowych.

Do sytuacji stresujących może dojść w przypadku kiedy pracownik zostaje skierowany do pracy, do której nie ma stosownych uprawnień lub doświadczenia zawodowego. W tym przypadku powinien koniecznie odmówić pracy informując swojego przełożonego o obawach w związku z wykonaniem danej czynności. Żeby ograniczać sytuacje stresowe związane z nieprawidłowo działającymi maszynami i urządzeniami pracownicy powinni domagać się poprawy warunków pracy m. in. przez wymianę wyeksploatowanych maszyn czy instalacji.

Należy domagać się od pracodawcy skuteczności działania ochron zbiorowych (np. odciągów, wentylacji, osłon), co w dużej mierze spowoduje obniżenie stresu na stanowiskach pracy spowodowany wystąpieniem zagrożenia. Jeśli z powodów technologicznych nie jest możliwe zastosowanie skutecznych ochron zbiorowych, pracodawca zobowiązany jest do przydziału ochron indywidualnych o odpowiednich parametrach, stosowanych obligatoryjnie na konkretnych stanowiskach pracy w zależności o występowania zagrożeń i uciążliwości. Aby w pełni przygotować pracowników do swoich zadań i obowiązków oraz zagrożeń powstających w wyniku procesu technologicznego, pracodawca zobowiązany jest kierować podwładnych na szkolenia zarówno te z zakresu BHP(wstępnych, okresowych) jak i z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Related Articles

Dodaj komentarz